Všeobecné podmínky

 • Věk nájemce minimálně 21 let.
 • Řidičský průkaz skupiny B, popřípadě B + E (pokud celková hmotnost celé soupravy překročí 3500 kg).
 • 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
 • Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% (min.10000,-Kč).
 • V karavanu platí přísný zákaz kouření, nesmí se používat otevřený oheň(svíčky, prskavky) a převážet PHM v nádobách atd.
 • Nájemce neprovádí bez souhlasu pronajímatele žádné změny nebo úpravy karavanu ani zapůjčeného příslušenství,(polepování,šroubování ,vrtání atd.).
 • Nájemce je povinen karavan vrátit nepoškozený,uklizený a vyčištěný(vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC,vyprázdněná odpadní nádrž,uklizená koupelna,kuchyň atd.).V opačném případě účtujeme částku 2500,-Kč.Při silném znečištění(olejem,barvou,močí,vínem atd.) účtujeme částku 7000,- Kč,která bude odečtena z vratné kauce.Pokud nebyla vratná kauce složena,zavazuje se nájemce částku uhradit.Karavan není nutné mýt z vnějšku od běžného znečištění.
 • Je zakázáno používání chemického WC s běžným toaletním papírem,nebo bez chemie.
 • V případě poklesu teploty pod 0 stupňů celsia je povinen nájemce v karavanu topit,nebo jej odvodnit.
 • V karavanu je zakázána přeprava,pohyb a vstup zvířat.
 • V karavanu je zakázáno převážet (mimo míst k tomu určených)jízdní kola,lyže a jiné předměty,které by mohly poškodit vybavení(nábytek,stěny či podlahu).
 • Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
 • V případě nehody přizve nájemce policii, dle současné právní úpravy zpracuje nákres průběhu nehody včetně kontaktu na účastníky nehody, pořídí fotodokumentaci a oznámí tuto skutečnost pronajímateli (viz. Kontakt).
 • V případě poruchy na cestě je nájemce oprávněn provádět opravy nebo nákup náhradních dílů pouze po telefonickém odsouhlasení pronajímatele, k proplacení je potřeba mít řádný daňový doklad.
 • Nájemce hradí všechny pokuty, penále a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel.
 • Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži (použitím zabezpečovacího zámku oje, zámku dveří a klapek uzavřením oken). Neodpojovat karavan na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez dozoru.
 • Nájemce nesmí přenechat karavan do pronájmu třetí osobě, nebo s ním provozovat výdělečnou činnost.
 • Za ztrátu dokladů nebo klíčů bude účtována smluvní pokuta ve výši 3000,- Kč.

Platební podmínky

 • Cena je vždy za 1 den pronájmu.
 • Rezervace karavanu na daný termín platí pouze 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.
 • Pokud nebude záloha do uvedené doby uhrazena, bude karavan dále nabízen jako volný.
 • Rezervační záloha činí cca 1000,-Kč a je nevratná ,doplatek je nutno zaplatit nejpozději v den půjčení.
 • Při vyzvedávání karavanu se skládá vratná kauce 10 000,- Kč.

Předání a vrácení

 • Karavan je možné převzít první den půjčení v době od 10.00 hod do 16.00 hodin a vrací se v den ukončení nájmu do 16.00 hodin.
 • Karavan je možné přistavit dle ceníku.
 • Při překročení sjednané doby pro vrácení karavanu bez předchozí dohody s pronajímatelem je nájemce povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému(nejde však o nájemné,nýbrž o náhradu škody)též smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každých započatých 24 hodin.

 

 • Při ukončení pronájmu dříve než dle dohody se již uhrazené půjčovné nevrací.
 • Předání karavanu a seznámení se s jeho obsluhou trvá cca 60 min.
 • Při předání a převzetí karavanu obě strany podepíší Smlouvu o pronájmu a Předávací protokol.

Odstoupení od rezervace

 • Při odcizení nebo poškození karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel od rezervace ustoupit. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů,ve znění pozdějších předpisů,se zpracováním(tím se rozumí shromažďování,ukládání,používání a uchovávání) mých osobních a citlivých údajů.

Zásady ochrany osobních údajů – gdpr

https://www.bohemiacc.cz/wp-content/uploads/2022/03/GDPR.docx